Tắt .Net Runtime Optimization Service mscorsvw.exe – Disable .Net Runtime Optimization Service mscorsvw.exe

0
152

Sau khi cài đặt Microsoft .NET framework trên máy tính của bạn, bạn có thể nhận thấy quá trình mscorsvw.exe đang chạy trong nền trong Task Manager. Đôi khi, quá trình này tiêu tốn tới 100% CPU và làm chậm hệ thống của bạn. Vậy quá trình này là gì? Và làm thế nào để vô hiệu hóa nó ?

Mở Windows PowerShellRun As Administrator

Chạy lệnh sau :

 Get-ExecutionPolicy

Sau đó, chạy lệnh :

 Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Bạn cần nhấn [A] để chọn Yes to All.